Vi er specialister i KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Vi tror på, at et team af specialister er bedre end generalister. Vi har alle lang erfaring, både i teori og i praksis. Når du vælger at bruge os, skal du vide at:

  • Vi har mange års erfaring med at tilrettelægge kursusdage og undervisningsforløb, så de møder kundens behov
  • Vi laver skræddersyede kurser til institutioner afdelinger, skoler og arbejdspladser i hele Danmark
  • Vi har faste kursusforløb i Ringsted, Middelfart og Aalborg. Læs mere om åbne tilmeldingskurser her

  • Vi har desuden åbne forløb i Brejning, Århus og Fredericia

  • Supervision er med udgangspunkt i KRAP og tilbydes også online
  • Vi samarbejder med andre fagpersoner for at holde fokus på dét, vi er gode til
  • Vi lægger stor vægt på faglighed, fleksibilitet og ordentlighed
  • Vi garanterer, at vi i vores undervisning prioriterer både menneskesyn og metoder
  • Alle skemaer og arbejdsark kan downloads her
Teamet bag KRAP specialisterne
Intro til KRAP
5 dages KRAP kursus
10 dages KRAP kursus
Skræddersyede kursus

KRAP er først og fremmest en tilgang til mennesker
KRAP handler om praksis og bygger på praksis

KRAP er en tilgang, man kan udvikle/tilegne sig – en tilgang til at forstå og arbejde med sig selv og med andre mennesker. Når man arbejder på basis af KRAP, kan man understøtte sin praksis med en række metoder og redskaber, som er med til at sikre, at man bevarer fokus.
Fokus er grundlæggende på at skabe udvikling ud fra en nysgerrig og undersøgende tilgang, hvor anerkendelsen er fundamentet.

KRAP er sammensat af de fire bogstaver K, R, A og P, og de bibringer hver især noget særligt til konceptet. Essensen er dog, at netop koblingen af delelementerne giver mere til fagligheden end elementerne gør hver for sig. Helheden er mere end summen af delene.

Kognitionspsykologien stiller skarpt på tænkningen hos os selv og andre. Ethvert menneske oplever virkeligheden på sin helt egen måde – formet af de tanker og følelser man får i situationen (og derfor også af de erfaringer, man har gjort sig tidligere i livet). Vi arbejder med at forstå tænkning, og med at skabe udvikling i tænkningen. Vi forholder os til den enkeltes kognitive funktionsniveau og har dette som afsæt for måden, vi agerer på.

Ressourcerne er i fokus, da KRAP er stærkt inspireret af den positive psykologi. Udgangspunktet er, at alle mennesker har ressourcer, og at vi som mennesker typisk gør det bedste, vi kan – hvis de rette forudsætninger er til stede. Vi motiveres af positive forventninger og succesoplevelser, og vi har alle en medfødt iboende drift til at udvikle os.

Anerkendelsen, som er selve fundamentet i KRAP, indebærer, at man altid bestræber sig på at tage det andet menneskes perspektiv. Vi forholder os nysgerrigt og undersøgende til behov og grundvilkår, og vi forsøger at tænke anerkendelsen ind på flest mulige områder. Fx anerkendelse i vores dokumentation, i vores italesættelse og vigtigst af alt: I måden hvorpå vi tænker om det andet menneske og dets intentioner.

Pædagogikkens kerneområde vil være at samle ovenstående i praksis. KRAP handler om skabe forudsætninger for udvikling og trivsel ud fra en anerkendende og ressourcefocuseret tilgang, hvor udgangspunktet er menneskets oplevelse og tænkning.

Selv om KRAP primært er en tilgang til mennesker, så er det samtidig også et koncept med en indbygget mulighed for systematik, da KRAP i sin grundform bygger på søjlemodellen:

Søjlemodellen

Med en kognitiv forståelsesramme samt en ressourcefocuseret og anerkendende tilgang kan man via KRAP tage udgangspunkt i søjlemodellen. Dette fx som et procesværktøj eller som en systematik i dokumentation og kommunikation.
I hver af de 3 søjler har man et bestemt fokus, og man kan inddrage relevante metoder fra KRAP, som også knytter an til søjleforståelsens fasetænkning:

1. Afdækning: Vi samler den relevante viden og skaber overblik
Her benyttes fx metoderne: Kognitiv Sagsformulering og Ressourceblomsten

2. Analyse: Via den indsamlede viden, finder vi forståelse for grundvilkår, handlinger, intentioner og behov.
Her benyttes fx metoderne: Hinandens Årsag og Perspektiv skemaet

3. Udvikling: Vi reflekterer over mulige tiltag, som bygger på vores nye forståelse
Her benyttes fx Måltrappen og Procesmodellen

Hvad får man ud af et forløb?

Foruden et menneskesyn og en tilgang til mennesker, så indeholder KRAP også en lang række metoder & værktøjer, som vi præsenterer og bruger aktivt med i vores undervisning. Og vi lover, at du går hjem fra første kursusdag, med mindst én metode, som du kan bruge allerede dagen efter dit kursus.

Vores kurser og uddannelser giver en grundlæggende introduktion og forståelse for koncept. Uanset om du arbejder med personer inden for specialområdet eller normalområdet, så vil undervisningen være brugbar og praksisnær.

Høj pædagogisk faglighed

Forløbene giver dig viden og redskaber til, at du fremadrettet vil kunne arbejde mere systematisk. Du får viden om metoder, som højner fagligheden i dit arbejde, og du vil stå på et endnu stærkere pædagogisk fundament, som gør en forskel i din dagligdag.

I kursusforløbene træner vi altid metoderne. Vi kombinerer oplæg, dialog, gruppearbejde, hjemmearbejde og praktisk træning. Vore kurser er typisk bygget op i 1, 5, 8 og 10 dags forløb. Det betyder, I kan vælge at begynde med et kort kursus, hvor I får basis- og grundredskaberne – og derfra kan I bygge videre. I kan også vælge en enkelt dag, for at finde ud af, om det overhovedet er noget for jer. Vores erfaring er, at det faktisk er noget for langt de fleste. Netop fordi det bygger på det der, virker, og fordi det kan kobles med det, I allerede arbejder med, og som virker hos jer.

Fakta om KRAP

KRAP (Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik) er udviklet af psykologerne Peter Storgård, Lene Metner og Lene Broe, og har som koncept mere end 20 år på bagen. De tre idéudviklere gik for flere år siden hver til sit, og det betyder, at man i dag kan møde lidt forskellige udgaver af konceptet. I KRAP Specialisterne arbejder vi med KRAP i sin kongstanke – tanken om, at tilgang og menneskesyn er selve kernen. Metoder og redskaber understøtter tilgangen og det pædagogiske grundsyn, men kan ikke stå alene. Den anerkendende og ressourcefocuserede tilgang er altid fundamentet.

Rettighederne til KRAP-Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik

KRAP Specialisterne ApS og psykolog Lene Metner deler i dag rettighederne. Det betyder i praksis, at kun KRAP Specialisterne og Lene Metner har retten til at afholde kurser og uddannelser i og til at markedsføre sig med KRAP. Alle må dog bruge metoderne og arbejde med K R A P.

Kildehenvisning

Kildehenvisning til den originale bog: Lene Metner og Peter Storgård 2008 – Læs mere

KRAP metoder

I den originale grundbog fra 2008 findes der flere metoder, som stadig bruges i dag. Disse metoder og flere kan downloads her

Den originale udgave af logoet (2004)